Odgovorno s hrano

ZBORNIK ZBRANIH VSEBIN ZGODNJEGA NARAVOSLOVJA

Dodano: 2018-01-24 08:27:37
Vabimo vas, da posredujete prispevke o projektnih rezultatih tematskih vsebin zgodnjega naravoslovja, vode, odpadki in energija. Rok za oddajo prispevkov je 8. junij 2018.

VABILO

 Vabimo vas, da posredujete prispevke o projektih rezultatih tematskih vsebin zgodnjega naravoslovja v zbornik zbranih vsebin projekta "Zgodnje naravoslovje temelj za trajnosti razvoj" 

ali 

prispevek primera dobre prakse iz tematskih sklopov  
VODA, ODPADKI, ENERGIJA

Rok za oddajo prispevkov: 8. junij 2018, in sicer na e-naslov:

info@ekosola.si
VSEBINA ZBORNIKOV PRETEKLIH LET

 Pogoji za objavo prispevkov:

-da ne presegajo štirih strani formata A4
-da so strokovno pregledani in lektorirani
-vsebina naj je pisana v skladu s priloženimi navodili
Za nasvete in strokovno pomoč se obračajte na koordinatorja za vrtce Daneta Kataliniča na elektronski naslov: dane.katalinic@gmail.com

NAMEN VSEBIN ZBORNIKA

 • Predstaviti rezultate posameznih projektnih vsebin ekovrtcev, ki so bile obravnavane skozi posamezne naravoslovne tematske sklope s področja naravoslovja v ekoakcijskem načrtu za ekovrtce v šolskem letu 2017-2018.
 • Prikazati možnosti različnih načinov uvajanja otrok v svet naravoslovja  na učnem principu svobodnega in ustvarjalnega spoznavanja sveta narave.
 • Predstaviti učinkovitost narave kot okolja, s katerim vplivamo na otroka, na njegov razvoj in odnos do narave – okolja.

  CILJI
 • Prikazati načine in metode raziskovalnega dela otrok.
 • Seznaniti se z rezultati raziskovalnega dela na tematskih vsebinah zgodnjega naravoslovja v ekovrtcih.
 • Spoznati primere dobre pedagoške prakse.

  KOMU JE NAMENJEN ZBORNIK?
 • Vzgojiteljem in učiteljem kot didaktični pripomoček pri strokovnem delu
 • Širši strokovni javnosti kot doprinos k ozaveščanju o pomenu ekoloških vsebin skozi vsebine zgodnjega naravoslovja v ekoakcijskem načrtu ekovrtcev in ekošol.

NAVODILA AVTORJEM ZA PRIPRAVO PRISPEVKA

Ime in priimek avtorja
Naslovprispevka, izvleček in ključne besede naj bodo v slovenščini in angleščini
Naslov: naj bo skladen z vsebino prispevka.
Povzetek: naj bo strukturiran, vsebuje naj do 200 besed in pisan v tretji osebi. V povzetku se ne citira.
Ključne besede: do pet ključnih besed.

STRUKTURNI DELI PRISPEVKA
UVOD V uvodu navedite glavni raziskovalni problem. Uporabite znanstvena spoznanja in koncepte aktualnih mednarodnih in domačih raziskav, ki so objavljena  kot primeren vir. Obvezno je citiranje in povzemanje spoznanj raziskav. Na koncu opredelite namen in cilje raziskave.

METODE Navesti uporabljeno raziskovalno obliko. Kje, kako in kdaj so se zbirali, spremljali podatki, s katerimi so bili obdelani in analizirani rezultati..
REZULTATI Opisati najpomembnejše rezultate raziskave, ki odgovarjajo na raziskovalni problem. Pri kvantitativnih raziskavah je treba navesti vrednost rezultata in raven statistične značilnosti.
DISKUSIJA IN ZAKLJUČEK Razpravljati je treba o ugotovitvah raziskave, navesti se smejo le zaključki, ki izhajajo iz podatkov, pridobljenih pri raziskavi. Navesti je treba tudi uporabnost ugotovitev in izpostaviti pomen nadaljnjih raziskav za boljše razumevanje raziskovalnega problema. 
LITERATURA V seznamu literature na koncu članka navedete avtorje po abecednem redu in vsa v besedilu citirana ali povzeta dela.


                                     ------- PRIMER --------
NASLOV PRISPEVKA (v slovenščini in angleščini )

Ime in priimek (avtorja, avtorjev )
Zavod:
POVZETEK (kratek opis vsebine prispevka do 200 besed)

ključne besede: (4 do 6 besed)
ABSTRACT
key words:
NASLOV 1
Tekst

NASLOV 2
Tekst

. tekst,
. tekst.

SLIKA

                             Slika 1.: Tekst

                            Tabela 1.: Tekst

 

ZAKLJUČKI
VIRI IN LITERATURA

Prispevki za objavo bodo objavljeni pod naslednjimi pogoji:
- da ne presegajo štirih strani formata A4

- da so strokovno pregledani in lektorirani
- vsebina naj je pisana v naslednjem zaporedju:

 • POVZETEK
 • KLJUČNE BESEDE
 • ABSTRACT
 • KEYWORDS
 • UVOD
 • METODE
 • DISKUSIJA
 • ZAKLJUČEK
 • LITERATURA
PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL